Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 28 2017

9214 b389 420
Uncle Tom's Cabin
twin peaks mood
wandering in Beskidy Mountains, PL
May 2017

__________________________
praktica + pentacon + kodak 200
Reposted frombaskua baskua viadreamingboy dreamingboy
end-of-sorrow
end-of-sorrow
end-of-sorrow
end-of-sorrow
end-of-sorrow
end-of-sorrow

July 27 2017

end-of-sorrow
9354 3f8d 420
Reposted fromCsengee Csengee viapannakies pannakies
end-of-sorrow

Ludzie stanowczo za mało patrzą sobie w oczy.

3572 ae37 420
Reposted fromamatore amatore viaAmericanlover Americanlover
end-of-sorrow
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viapannakies pannakies
end-of-sorrow
end-of-sorrow
end-of-sorrow
2327 2c68 420

alice215685:

I want you ..my devilman..

Reposted fromamatore amatore viaAmericanlover Americanlover
end-of-sorrow
1958 273f 420
2//
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty

July 18 2017

end-of-sorrow
1590 b855 420
end-of-sorrow

 Miałem szaloną ochotę na Twoje towarzystwo

bez względu na wszelkie erotyczne objawy
     

— 13/14 V 1923- Stanisław Ignacy Witkiewicz "Listy do żony"
end-of-sorrow
Każdy coś widział. Każdego coś kiedyś wkurzyło, każdy kiedyś na krócej lub dłużej stracił apetyt.
— Andrzej Sapkowski, "Pani Jeziora"
Reposted fromcudoku cudoku viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl