Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

end-of-sorrow
4233 6d22 420
Reposted fromKameliaLove KameliaLove viamaking-love making-love
end-of-sorrow
Kobiety rozbraja się słowami.
— Piotr C. "# to o nas"
end-of-sorrow
end-of-sorrow
end-of-sorrow
end-of-sorrow
4406 e067 420
Reposted fromdadzik dadzik viajointskurwysyn jointskurwysyn
end-of-sorrow
4874 8185 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
end-of-sorrow
4885 0e70 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn

November 05 2018

end-of-sorrow
end-of-sorrow
end-of-sorrow
end-of-sorrow
9820 f2b1 420
Reposted fromtotal1ty total1ty viafreeway freeway
end-of-sorrow
end-of-sorrow
2465 a3c6 420
Reposted fromlouse louse viaszydera szydera
end-of-sorrow
Zaciskam z całej siły wszystko, co można zacisnąć w środku siebie, aby się znowu nie rozryczeć.
— J. Żulczyk
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaszydera szydera
end-of-sorrow
3326 e069 420

Zuzanna Ginczanka

Reposted fromyourtitle yourtitle viaszydera szydera
end-of-sorrow
3426 1315
end-of-sorrow

SIEDZĄC, ZASTANAWIAŁAM SIĘ CZY TY PRZEZ JEDNĄ JEDYNĄ SEKUNDĘ ZATĘSKNIŁEŚ ZA MOJĄ OBECNOŚCIĄ , MOIMI ŻARTAMI, DZIWNYMI POMYSŁAMI, UŚMIECHEM, CZY PRZEZ TĄ JEDNĄ SEKUNDĘ POCZUŁEŚ TĘSKNOTĘ ZA MNĄ I POWIEDZIAŁEŚ SZEPTEM : "BRAKUJE MI JEJ" .

Reposted fromimyours imyours viaszydera szydera
end-of-sorrow
9093 7f4e 420
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaszydera szydera
end-of-sorrow
Umrę ci kiedyś.
Oczy mi zamkniesz.
I wtedy — swoje
Smutne, zdziwione,
Bardzo otworzysz.
— Julian Tuwim
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl