Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2018

end-of-sorrow
1542 b2f7 420
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viaunhappys unhappys
end-of-sorrow
8609 a6e2 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viafreeway freeway
end-of-sorrow
Pytano dzieci, czym według nich jest miłość. Pewna dziewczynka powiedziała, jakże celnie, że miłość jest wtedy, kiedy mama robi tacie rano kawę i zawsze upija troszeczkę, żeby sprawdzić, czy jest dobra.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafreeway freeway
end-of-sorrow
8617 772c 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viabanshe banshe
end-of-sorrow
end-of-sorrow
8448 974a 420
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viabanshe banshe
end-of-sorrow
Reposted fromFlau Flau viabanshe banshe

February 05 2018

end-of-sorrow
end-of-sorrow
end-of-sorrow
Były dwie siostry: noc i śmierć
Śmierć większa, a noc mniejsza
Noc była piękna jak sen, a śmierć
Śmierć była jeszcze piękniejsza.
— Konstanty Ildefons Gałczyński, Ballada o dwóch siostrach
Reposted fromNataly Nataly viagoraca-czekolada goraca-czekolada
end-of-sorrow
2087 c033 420
Reposted fromtgs tgs viadancingwithaghost dancingwithaghost
end-of-sorrow
1394 5c21 420
end-of-sorrow
8081 8aa2 420

death-by-lulz:

finally, a soup that’s right for me

Reposted fromyiffinq yiffinq viaseaweed seaweed

February 03 2018

end-of-sorrow
1145 7ead 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viaszydera szydera
end-of-sorrow
end-of-sorrow
7841 fcdc 420

January 27 2018

end-of-sorrow
I want to fly
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaunhappys unhappys
end-of-sorrow
7255 4e41 420
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl